Đường dây nóng hỗ trợ: 093.771.2017
Email: tlexpress.lt@gmail.com
Thông tin cần biết
Quy định về khiếu nại và bồi thường
Đăng lúc: 17-09-2015 01:20:16 AM

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

I. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại.

1. Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ được xác định theo mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó.

2. Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi một phần được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế, nhưng không cao hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

3. Tiền bồi thường thiệt hại là đồng Việt Nam, việc chi trả được thực hiện một lần trả cho người gửi, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác. Trường hợp thông tin dưới dạng văn bản, gói hàng hóa bị hư hại, mất mát một phần mà người nhận đồng ý nhận thì tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người nhận.

4. Không bồi thường thiệt hại gián tiếp hoặc nguồn lợi gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc  không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không bảo đảm chất lượng dịch vụ bưu chính mà doanh nghiệp đã công bố.

5. Mức bồi thường thiệt hại được quy định như sau:

5.1. Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ: Đối với dịch vụ bưu chính trong nước bằng 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng;
5.2.Trường hợp bưu gửi mất, hư hỏng, tráo đổi một phần: Mức bồi thường thiệt hại được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế, nhưng không cao hơn mức bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó, hoặc do các bên thỏa thuận.
5.3.Trường hợp không đảm bảo thời gian toàn trình như đã cam kết và người sử dụng dịch vụ có chứng cứ chứng minh việc không đảm bảo thời gian toàn trình đó, Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển phát Thơ Linh có trách nhiệm hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng cho người sử dụng dịch vụ.
II. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại củaCông ty TNHH Một Thành Viên Chuyển phát Thơ Linh

1. Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển phát Thơ Linhcó trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ bưu chính khi không bảo đảm chất lượng dịch vụ bưu chính mà doanh nghiệp đã công bố hoặc vi phạm hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 mục này.

2. Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do người sử dụng dịch vụ bưu chính vi phạm hợp đồng đã giao kết thì doanh nghiệp được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do người sử dụng dịch vụ bưu chính gây ra. Thời hạn bồi thường thiệt hại không quá 30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 

3. Tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người gửi, trừ trường hợp có thoả thuận khác giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và người gửi;

4. Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển phát Thơ Linhkhông có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

a) Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi;
b) Khách hàng không cung cấp đầy đủ các thông tin (hoặc sai thông tin), giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc vận chuyển, phát bưu gửi là nguyên nhân dẫn tới các thiệt hại như hàng hoá để lâu bị hỏng, bị phạt vi phạm, bị tịch thu hàng hoá, phát chậm chỉ tiêu toàn trình bưu gửi đã được Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển phát Thơ Linh công bố.
c) Bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tịch thu hoặc tiêu huỷ do nội dung bên trong vi phạm các quy định cấm gửi của Pháp luật;
d) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm hợp đồng của người sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của vật chứa trong bưu gửi;
e) Người gửi không có chứng từ xác nhận việc gửi bưu phẩm, bưu kiện;
f) Những trường hợp bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh … ) và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
g) Bưu gửi không phát được do lỗi của người gửi hoặc người nhận từ chối nhận;
h) Người sử dụng dịch vụ bưu chính không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo quy định của Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển phát Thơ Linh và trái với pháp luật bưu chính hiện hành.

III. Giải quyết khiếu nại.

1. Thời hạn giải quyết khiếu nại.

a. Người sử dụng dịch vụ chuyển phát, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ chuyển phát có quyền khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

b. Việc khiếu nại phải được lập thành văn bản. Thời hiệu khiếu nại được quy định như sau:

 • 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố; trường hợp doanh nghiệp không công bố thời gian toàn trình thì thời hiệu này được tính từ ngày sau ngày bưu gửi đó được chấp nhận;
 • 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.

c. Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 02 (hai) tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại bằng văn bản. Trường hợp việc khiếu nại không được thực hiện trong thời hiệu quy định tại mục này thì việc yêu cầu giải quyết tranh chấp không có giá trị.

2. Thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

 1. Hìnhthứckhiếunại

      Người sử dụng dịch vụ có thể khiếu nại trực tiếp tại trụ sở Côngty TNHH MộtThànhViênChuyểnphátThơLinhhoặc gián tiếp qua điện thoại; khiếu nại bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử các nội dung liên quan đến dịch vụ đã được cung cấp.

 1. Bộ phận tiếp nhận và xử lý khiếu nại.
 • PhòngKinhdoanh -Chăm sóc khách hàng là bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng.
 • Các khiếu nại liên quan đến đền bù khách hàng phải cung cấp các giấy tờ, chứng từ, chứng cứ liên quan và chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại của mình cho phòng kinhdoanh - chăm sóc khách hàng.
 • Phòng Kinh doanh - Chăm sóc khách hàng có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong thời gian sớm nhất.
 1. Cấp phiếu tiếp nhận khiếu nại.

Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển phát Thơ Linhkhi nhận được khiếu nại của người sử dụng dịch vụ sẽ cấp phiếu tiếp nhận khiếu nại. Phiếu tiếp nhận khiếu nại có thể được thực hiện dưới hình thức văn bản hoặc thư điện tử và phải thể hiện rõ nội dung khiếu nại của người khiếu nại, yêu cầu giải quyết khiếu nại.

 1. Trường hợp từ chối giải quyết khiếu nại

Trường hợp không tiếp nhận khiếu nại, trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Công ty TNHH Một Thành Viên Chuyển phát Thơ Linh sẽ có văn bản thông báo cho người khiếu nại biết và nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận khiếu nại.

 1. Thời gian giải quyết khiếu nại

Không quá hai (02) tháng, kể từ ngày nhận được khiếu nại bằng văn bản.

 1. Cá nhân, bộ phận ra quyết định bồi thường thiệt hại (nếu có)

Khi đã có kết luận cuối cùng về việc bồi thường thiệt hại, Giám đốc công ty sẽ ra quyết định bồi thường thiệt hại cho khách hàng.

 

THÔNG TIN KHÁC